Afspraak Locaties
Amsterdam & IJmuiden
Maandag-, Dinsdag-, Donderdag- en Vrijdagmiddag, slechts op afspraak. Check Locaties & Contact of
Mail

V E R H U U R  –  O V E R E E N K O M S T

partij 1:  BeBoB Design B.V. Postbus 15619 1001 NC Amsterdam Tel.: 020-6245763
E-mail: info@bebob.eu  Triodos Bank : BeBoB Design B.V.
IBAN: NL52 TRIO 0198388837  BIC: TRIONL2U

partij 2:  Naam: ……………………………………………….Adres: ………………………………………………..
Woonplaats + Postcode: ………………………………Tel: ………………………………E-mail:……………………………….

De overeenkomst wordt namens partij 2 aangegaan door : Naam: ……………….. (die tevens als kontaktpersoon voor partij 1 zal optreden),  Tel:…………….. E-mail:………………….. die hierbij verklaart deze overeenkomst namens partij 2 rechtsgeldig te mogen aangaan. De goederen worden opgehaald door :      Naam :  ……………….. Legitimatie d.m.v.:………………………. Handtekening:……………………………..

Partijen komen overeen als volgt: Partij 1 stelt ter beschikking aan partij 2 met ingang van:             (datum) …… – ……. – 20…… tot en met: ……..-……..-20……. Goederen + waarde:……………………. / € ……….

Partij 2 zal erop toezien dat de goederen deugdelijk worden behandeld en op verantwoorde wijze worden vervoerd. Voor deze verhuur dient partij 2 bij partij 1 achter te laten een borgbedrag van 100% van de verkoopwaarde van de goederen vermeerderd met 10% ex. BTW huur, met een minimumbedrag per opdracht van €200 ex. BTW .

Het borgbedrag zal worden geretourneerd indien de goederen op de afgesproken datum in onveranderde staat worden teruggebracht. Partij 1 heeft derhalve ontvangen een huurbedrag van 10% van de waarde van de geleende goederen vermeerderd met BTW, zijnde: 10% huur € ……….. BTW € ….. Totaal € ……………  Het borgbedrag werd voldaan per pin / contant / per bankoverschrijving.(doorhalen)

Bij annulering wordt 50% van het huurbedrag in rekening gebracht. De gehuurde goederen dienen tijdens de openingstijden te worden geretourneerd aan ons adres: Industriestraat 3 IJmuiden of Herenstraat 8 te Amsterdam, als overeen gekomen. Overschrijding van de bovenvermelde termijn leidt tot een boete van 10% van het borgbedrag per dag dat de goederen te laat worden geretourneerd. In geval van beschadiging van de in deze overeenkomst bedoelde goederen is partij 2 verplicht deze goederen aan te kopen tegen het borgbedrag. Naast betaling van het aankoopbedrag zal partij 2 dan eveneens de normaal geldende huurvergoeding van 10% van de verkoopwaarde van het beschadigde artikel aan partij 1 verschuldigd zijn. Dit ter compensatie van de economische schade die partij 1 lijdt door omzetverlies wegens afwezigheid van het artikel uit de winkel of de voorraad. Indien partij 2 (een gedeelte van) de schade op een derde kan verhalen, zal partij 1 partij 2 hierbij binnen redelijke grenzen behulpzaam zijn door middel van het verstrekken van gegevens. Partij 2 is echter zelf in alle gevallen jegens partij 1 aansprakelijk voor de gehele vordering en zal deze voldoen op de dag dat de goederen moeten worden geretourneerd.

Partijen zijn verplicht tijdig adreswijzigingen door te geven. Beide partijen verklaren kennis te hebben genomen van het bovenstaande en verklaren zich hiermee akkoord. Getekend te ……………………………… d.d.:……….. -…………. – 20……… Partij 1:BeBoB Design  Partij 2: ………………………………………………

—————————————————————————————————————-

U I T L E E N – O V E R E E N K O M S T

Partij 1: BeBoB Design b.v. P.O.box 15619 1001 NC Amsterdam tel: 020-6245763
E-mail: info@bebob.eu Triodos Bank : BeBoB Design B.V.
IBAN: NL52 TRIO 0198388837  BIC: TRIONL2U

Partij 2: Naam: …………………………………………….. Adres: ………………………………………………… Woonplaats / Postcode………………………………… Tel : ……………………. E-Mail: ……………….. Handtekening: …………………………….

De overeenkomst wordt namens partij 2 aangegaan door Naam: ………………………………….. (die tevens als kontaktpersoon voor partij 1 zal optreden) Tel:……………………. E-mail: …………………… die hierbij verklaart deze overeenkomst namens partij 2 rechtsgeldig te mogen aangaan. De goederen zullen worden opgehaald door : Naam :……………….. Legitimatie d.m.v.: ………… Handtekening: ………………….

Partijen komen overeen als volgt: Partij 1 stelt de hieronder vermelde goederen onder de volgende voorwaarden ter beschikking aan partij 2 ten behoeve van fotografie/film met ingang van:
(datum) …… – …… – 20….. tot en met: (datum) ………-………-20………. Goederen + waarde ……………………. :………………………………………………………………………………/ € …………… Bij annulering wordt een bedrag van € 200,- ex BTW in rekening gebracht. Partij 2 zal erop toezien dat de geleende goederen deugdelijk worden behandeld en op verantwoorde wijze worden vervoerd. Partij 2 betaalt voor deze uitlening aan partij 1 een borgstelling van 110% van de verkoopwaarde, eventueel incl.BTW van de geleende goederen, zijnde €……….
Deze borgstelling zal volledig worden geretourneerd indien de goederen op de afgesproken datum in onveranderde staat worden teruggebracht. De goederen dienen tijdens de openingstijden te worden geretourneerd aan Industriestraat 3 te IJmuiden of Herenstraat 8 te Amsterdam, als overeen gekomen. Overschrijding van de bovenvermelde termijn leidt tot een boete van 10% ex BTW van de borgsom per dag.

Naamsvermelding vindt plaats in de volgende uitgave: … nummer: … BeBoB ontvangt een bewijsnummer. Naamsvermelding op de pagina waarop de verhuurde goederen worden afgebeeld, zal plaatsvinden op de volgende wijze: BEBOB DESIGN www.bebob.eu 020-6245763 Indien naamsvermelding plaatsvindt op de overzichtspagina waar de bedrijfsinformatie wordt opgenomen; zal tevens vermeld worden: Herenstraat 8 te Amsterdam tel: 020-6245763 info@bebob.eu

Indien de geleende goederen in een film c.q. televisieprogramma worden gebruikt, vindt naamsvermelding plaats als volgt: …………………………………………………………………………………………………

Bij het niet nakomen van deze voorwaarden is partij 1 gerechtigd het normale verhuurtarief á 10% excl. BTW van de verkoopprijs in rekening te brengen, met een minimum van € 200,- ex BTW . In geval van beschadiging van de in deze overeenkomst bedoelde goederen is partij 2 verplicht deze goederen aan te kopen. Naast betaling van het aankoopbedrag zal partij 2 dan eveneens de normaal geldende huurvergoeding van 10% ex BTW van de verkoopwaarde, eventueel incl. BTW van het beschadigde artikel aan partij 1 verschuldigd zijn. Dit ter compensatie van de economische schade die partij 1 lijdt door omzetverlies wegens afwezigheid van het artikel uit de winkel of de voorraad. Indien partij 2 (een gedeelte van) de schade op een derde kan verhalen, zal partij 1 partij 2 hierbij binnen redelijke grenzen behulpzaam zijn door middel van het verstrekken van gegevens. Verschrijving van een letter “P” i.p.v. een letter “B”  in het woord BeBoB leidt direct tot het innen van de volledige huur ! Partij 2 is echter zelf in alle gevallen jegens partij 1 aansprakelijk voor de gehele vordering en zal deze voldoen op de dag dat de goederen moeten worden geretourneerd.

Partijen zijn verplicht elkaar tijdig adreswijzigingen door te geven. Beide partijen verklaren kennis te hebben genomen van het bovenstaande en verklaren zich hiermee akkoord. Getekend te ………………….. d.d. …… – …… – 20… Partij 1: BeBoB Design  B.V..Partij 2:…………………………………………………………………