Afspraak Locatie
IJmuiden / Zandvoort
Contact graag per
Mail

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Icons & Props zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing; hierna te noemen: Voorwaarden). Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 62195220 ; deze zijn tevens op onze website te raadplegen; Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat U de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele andere overeenkomsten ten behoeve van Icons and Props worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Icons and Props ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/Overeenkomsten

2.1 De aanbiedingen van Icons & Props zijn vrijblijvend en Icons & Props behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt pas tot stand na aanvaarding door de verkoper van een opdracht van de opdrachtgever. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke bevestiging of bevestiging per email door de verkoper, als uit het feit dat deze uitvoering geeft aan de overeenkomst.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 Indien nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, een of meer van de prijsfactoren een verhoging ondergaan, is de leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook als die verhoging wordt veroorzaakt door voorzienbare omstandigheden. Leverancier maakt een dergelijke prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend. Indien een dergelijke prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen nadat de opdrachtgever de aangekondigde prijsverhoging heeft ontvangen.

3.2 Betaling vindt plaats middels (een van) de wijze(n) zoals aangegeven wordt tijdens het bestelproces. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Icons & Props.

3.3 Indien opdrachtgever nalatig is bij het nakomen van betalingsverplichtingen, is de leverancier gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten.

3.4 De opdrachtgever is niet gerechtigd om vorderingen op de leverancier in mindering te brengen op het door de opdrachtgever aan leverancier verschuldigde.

3.5 Al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, in liquidatie geraakt of wordt ontbonden en, indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is, hij overlijdt.

3.6 Levering van goederen vindt plaats onder voorbehoud van eigendom ; de bestelde goederen blijven eigendom van de leverancier tot het moment dat de volledige betaling of een onherroepelijke garantstelling, waarmee de leverancier instemt, heeft plaatsgevonden.

3.7 In het geval dat de leverancier zich beroept op een niet ( meer ) te leveren product of op een onjuist vermelde verkoopprijs kan de overeenkomst door de leverancier worden geannuleerd tenzij in het laatste geval de opdrachtgever alsnog instemt met de juiste prijs, welke hem dan door de leverancier wordt medegedeeld. Artikelen worden niet tegen een foutieve prijs geleverd. Wanneer de leverancier de overeenkomst annuleert vindt terugstorting van het betaalde bedrag aan de opdrachtgever plaats binnen tien dagen.

3.8 Annulering / Ruilen : De koper verklaart bekend te zijn met het aan te schaffen artikel en dit fysiek te hebben gezien tijdens de openstelling van één der locaties, waarmee hij afstand doet van het recht van “koop op afstand”

3.9 Indien annulering van een opdracht en/of goederen plaatsvindt 7 dagen nadat de opdracht is verstrekt en de betaling is voldaan zal een bedrag gelijk aan 25% van het bedrag aan geannuleerde goederen worden berekend. Annulering van collector’s items, 2e hands goederen of showroom-modellen en werkopdrachten is niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen en vermeld op uw factuur. Vanaf 7 dagen na betaling en bestelling is annuleren niet meer mogelijk.

Artikel 4. Levering

4.1 Levering geschiedt d.m.v. overdracht op een der locaties of aan een door de opdrachtgever aan te geven adres tegen nader te bepalen kosten. Bestelde goederen, welke op voorraad zijn, worden in de week na de vrijdag van betalingsverwerking verzonden. Te bestellen goederen worden na de gebruikelijke levertijd geleverd. Meubelen gemiddeld 2 a 3 maanden, m.u.v. overzeese producten, Giso verlichting e.d. circa 3 weken.

4.2 De levertijd gaat in op de maandag na het vermelde tijdstip van betaling.

4.3 De door de verkoper opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde, door verkoper bestelde materialen. Indien buiten schuld van de verkoper vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voorzover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van de verkoper is ontstaan bijvoorbeeld ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever van enige voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de opdrachtgever te vergen medewerking.

4.4 Behalve in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de leverancier, geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade.

4.5 Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan de leverancier, is deze gerechtigd om de kosten die dit met zich meebrengt aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.6 Alle extra onkosten in verband met de levering of opslag, vanwege niet op afspraak ophalen of kunnen leveren die Icons & Props of de leverancier op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever maakt, zullen aan de opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Opslag in Icons & Props magazijn vindt plaats tegen € 5,- per dag.

4.7 De opdrachtgever verklaart bekend te zijn met het feit dat tweedehands items gebruikers sporen vertonen en dient het aangeboden artikel bij ontvangst te checken. Wanneer er onverhoopt iets niet in orde is, dient koper het artikel te weigeren op grond van schade of, in overleg, het artikel in ontvangst te nemen nadat de vervoerder bewijsbaar op de hoogte is gesteld van de opgemerkte schade.  Vervolgens dient  de verkoper terstond schriftelijk op de hoogte te worden gesteld.

Artikel 5. Overmacht

5.1 Onder “overmacht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke tekortkoming welke niet aan BeBoB kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt alsmede, voorzover daar- onder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, in- en uitvoerverboden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van of diens leveranciers.

Artikel 6. Opschorting en ontbinding

6.1 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met de verkoper gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de leverancier te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is de leverancier gerechtigd om zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden.

6.2 In geval van opschorting of ontbinding conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Zekerheden/Eigendomsvoorbehoud

7.1 Indien Icons & Props gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid van de opdrachtgever te twijfelen, heeft zij het recht, alvorens te leveren of werkzaamheden te verrichten dan wel werkzaamheden voort te zetten, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst. Indien dergelijke zekerheid door de opdrachtgever wordt geweigerd, is Icons & Props vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van Icons & Props op vergoeding van de schade, onkosten, interessen en winstderving.

7.2 De opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde van volledige betaling van de overeengekomen prijs eigenaar van de door Icons & Props geleverde zaken. Icons & Props blijft eigenaar van de geleverde zaken zolang de opdrachtgever zijn vorderingen uit hoofde van de overeenkomst niet heeft betaald. Zolang de opdrachtgever bedoelde vorderingen nog niet heeft voldaan, is de opdrachtgever niet gerechtigd op de door geleverde zaken een pandrecht, al dan niet bezitloos, te vestigen. Indien de opdrachtgever genoemde verplichtingen niet nakomt, is de verkoper gerechtigd zonder nadere ingebreke- stelling de geleverde zaken terug te nemen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 De verkoper is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover: – de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van en/of zijn leidinggevende ondergeschikten; – het risico van het intreden van deze schade, niet zijnde het gevolg van opzet en/of grove schuld van en/of zijn leidinggevende ondergeschikten, op de gebruikelijke condities heeft verzekerd, althans geacht moet worden zich op de gebruikelijke condities te hebben kunnen verzekeren. – de verkoper zal in een zodanig geval een vergoeding verschuldigd zijn tot ten hoogste het beoogde waarvoor zij is verzekerd, althans zich zou hebben kunnen verzekeren, een en ander op een wijze als in de voorgaande alinea is bepaald.

Artikel 9. Garantie

9.1 Door de verkoper afgegeven garanties met betrekking tot niet door de verkoper geproduceerde zaken worden slechts gegeven, indien en voor zover de leverancier van de verkoper een garantie heeft afgegeven welke de eventueel veroorzaakte schade dekt.

Artikel 10. Reclames/Klachten

10.1 Opdrachtgever kan op straffe van verval van alle hem toekomende rechten op een gebrek bij de uitvoering van de overeenkomst slechts een beroep doen, indien hij binnen bekwame tijd, waaronder in het normale geval zeven (7) dagen wordt verstaan, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij de verkoper per aangetekend schrijven op gemotiveerde wijze heeft geprotesteerd.

10.2 Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12. Bevoegde rechter

12.1 Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Icons & Props adres Industriestraat 3 1976 CS IJmuiden KvK nummer : 62195220 BTW nummer : NL001164009B89